مواد تشکیل دهنده رنگ های روغنی

مواد تشکیل دهنده رنگ های روغنی

مواد اولیه رنگ هاي روغنی به دو گروه عمده تقسیم میشود :

رقیق کننده ها:

عمولا براي رقیق کردن و آسانی کار با رنگ استفاده می شوند.رقیق کننده ها یک حلال هیدرو کربنی می باشد که به نام روغن تربانتین رواج یافته اند.

خشک کننده ها:

خشک کننده ها در واقع نقش کاتالیزور در سرعت بخشیدن به خشک شدن رنگ ها و اکسیداسیون را دارند و بیشتر از سرب ،کبالت و منگنز به شکل استر استفاده می شود . رنگهاي روغنی مخلوطی از پودر رنگ،روغن جلا و مواد انعطاف دهنده است که پودر ها داراي رنگ هاي متفاوتی هستند.

      خانهخدماتفروشگاهتماس