مواد اولیه رنگ هامواد اولیه رنگ ها به پلاستیکی به سه گروه عمده تقسیم می شوند :
رنگدانه ها : رنگدانه ها جامدات ریز آسیاب شده هستند که به رنگ ها دوام، قوام می بخشند. این ماده همچنین یکی از عمده ترین مواد اولیه است که یک سوم کل هزینه مواد اولیه را به خود اختصاص می دهد.
حلال ها : حلال ها ترکیبات آلی فرار (VOC ( ً هستند که براي حل، تعلیق یا تغییر خصوصیات فیزیکی مواد دیگر استفاده می شوند. معمولا از آنها براي پایین آوردن ویسکوزیته رنگها به سطح مطلوب استفاده می شود که این امر باعث کاهش هزینه تشکیل رنگ نیز می شود. آنها 70 ٪الی 75 ٪مایع رنگ را تشکیل می دهند و با خشک شدن مایع نهایتاً به جو می ریزند. حلال هایی مانند اتیلن گلیکول ها و الکل ها در فرمولاسیون هاي جدید منتقل شده از آب استفاده گسترده تري به عنوان حلال هاي مشترك پیدا می کنند.
مواد اولیه : مواد افزودنی به نسبت کمی به رنگ افزوده می شوند تا از روش هاي مختلف عملکرد آن را بهبود بخشند. بازدارنده هاي پوست، قارچ کش ها عوامل خیس کننده، خشک کن ها در این گروه قرار می گیرند.

مواد اولیه رنگ پلاستیک

رنگ پلاستیک از رنگدانه ها، حلال ها، رزین ها و مواد افزودنی مختلف تشکیل شده است. رنگدانه ها به رنگ، رنگ می دهند. حلال ها کاربرد آن را آسان تر می کنند. رزین به خشک شدن آن کمک می کند. و افزودنی ها از پرکننده ها گرفته تا عوامل ضد قارچ کار می کنند. صدها رنگدانه مختلف، اعم از طبیعی و مصنوعی، وجود دارد. رنگدانه اصلی سفید، دي اکسید تیتانیوم است که به دلیل خاصیت پنهان سازي عالی انتخاب شده ً و رنگدانه سیاه معمولا از کربن سیاه ساخته می شود. رنگدانه هاي دیگري که براي ساختن رنگ استفاده می شود شامل اکسید آهن و سولفید کادمیوم براي قرمزها، نمک هاي فلزي براي زردها و نارنجی ها ، کروم براي آبی و سبز است.