رنگ اکریلیکرنگ اکریلیک ، رنگی است که بر پایه آب از ذرات رنگدانه اي پخش شده که در یک امولسیون پلیمر اکریلیک پراکنده شده اند. سه ماده اصلی در رنگهاي اکریلیک وجود دارد: رنگ دانه ها : رنگدانه ها مواد جامد دانه اي هستند که باعث رنگ دادن به رنگ می شوند. آنها به اندازه ذرات ریز خرد می شوند و حل نمی شوند، اما در رنگ معلق می مانند. رنگدانه ها می توانند آلی، غیرآلی، طبیعی و مصنوعی باشند. میل آنها نسبت به سطحی که روي آن اعمال می شوند کم ً است و یا اصلا تمایل ندارند. چسب : چسباننده، ماده اي است که پس از خشک شدن رنگ، رنگدانه را در جاي خود نگه می دارد. رنگ اکریلیک به عنوان چسب دهنده پلیمر اکریلیک است و پس از تبخیر آب یک لایه تشکیل می دهد. حمل کننده : این به بخشی از رنگ مربوط می شود که رنگدانه و چسب را حمل می کند. آب وسیله حمل و نقل اکریلیک پایه آب است و هنگامی که با چسب ترکیب شود، یک امولسیون پلیمري ایجاد می کند. هنگامی که آب از طریق تبخیر یا جذب از سیستم خارج می شود، رنگ خشک می شود و یک لایه پلیمري شفاف پایدار پر از ذرات رنگدانه رنگی به دام افتاده ایجاد می کند.